Institute of Learning and Teaching Innovation

Opening Hours : Monday to Friday - 8.30am to 4.30pm
  Contact : 043-202-899

เกี่ยวกับโครงการ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา โลกปัจจุบันก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่ซับซ้อน มีพลวัต (dynamics) สูง และเต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 ก้าวไปพร้อมกับการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้สยนวัตกรรมหรือ Value-based economy หรือที่เรียกกันว่าประเทศไทย 4.0 จึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนก็คือ ครู อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของไทยเราโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนมาสู่การศึกษายุค 4.0 จากการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตบนฐานความต้องการของมหาวิทยาลัยมาเป็นการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของบัณฑิตที่ตลาดและสังคมโลกต้องการ เปลี่ยนการถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชา มาเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ผ่านการฝึกฝนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ (Next generation)แนวคิดการเรียนการสอนปัจจุบันที่อาศัยพื้นฐานของศตวรรษที่ 21 นั้นควรต้องเพิ่มระดับให้มุ่งเน้นที่การคิดเชิงนวัตกรรมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การผลิตและสร้างกำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดโลกและสามารถแข่งขันได้ เช่น การออกแบบการเรียนการสอนแบบกลับด้าน (Flipped learning)การเรียนรู้แบบภควันตภาค (Ubiquitous learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์(Cloud learning) การออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-based course design) การจัดการการกระตุ้นความสนใจและสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยี(Student engagement with technology) การพัฒนาทักษะการคิดรวมถึง soft skills อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน รวมถึงการใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากลายและเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น
กลไกสำคัญอันหนึ่งที่จะขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพก็คือ การวิจัย (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL) ซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวของอาจารย์ กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สามารถทำเป็นงานประจำต่อเนื่องตลอดเวลา การวิจัยในชั้นเรียนสามารถพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้เรียน เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงก่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์และสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดชีวิต การรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความสนใจด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยความสำคัญของกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมไทยและสังคมโลก สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 3 ภายใต้ theme หลัก คือ การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 ขึ้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้ก่อเกิดประโยชน์ด้านการศึกษา และรองรับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาแบบองค์รวมในศตวรรษที่ 21 การสัมมนาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้รับความสนใจมาก มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน (จำกัดด้วยห้องประชุม) และต้องการให้จัดสัมมนาแบบนี้ขึ้นอีกโดยขอให้เพิ่มส่วนทีเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Workshop)มีสาขาที่หลากหลาย ไม่จำกัดที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น ทำให้การสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายโดย keynote speaker และ speakers ที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีหัวข้อย่อย ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยยุค 4.0 (University 4.0), เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital technology for learning) , อนาคตสำหรับการเรียนรู้ (Future of learning in higher education)การนำเสนอกรณีตัวอย่างการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับอุดมศึกษา (Show Case: Digital technology in Higher education)การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศาสตร์การสอนและเทคโนโลยี (Pedagogies & Technology: Flipped learning, Ubiquitous learning, Cloud learning and Outcome-based tracking)รวมทั้ง SoTL:การสร้างงานวิจัยจากชั้นเรียนสู่การตีพิมพ์จากมุมมองและประสบการณ์ของบรรณาธิการวารสารระดับนานาชาติ และการสรุปองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในบริบทของผู้เข้าร่วมสัมมนา

  1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด หลักการ ตลอดจนวิธีการในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทั้งจากวิทยากรชาวไทยและต่างประเทศ
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาและตัวอย่างที่ดีในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกัน

ณ พูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด  และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 วันระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2560 โดยกำหนดดังนี้
Preconference 1 วัน คือ วันที่ 9 มีนาคม 2560
Main conference 2 วัน คือ วันที่ 10-11 มีนาคม 2560

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษา
2. ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ที่ปรึกษา
3. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน
4. ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองแห่งชาติ กรรมการ
5. ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
6. ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
7. รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ
8. ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ กรรมการ
9. ผศ.ดร.นสพ.สุชาติ วัฒนชัย กรรมการ
10. อ.ดร.อนุชา โสมาบุตร กรรมการ
11. ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ

 

1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางวิชาการ มีการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และเกิดเครือข่ายวิชาการทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
3. การสร้างเครือข่ายและชุมชนการเรียนรู้นักปฏิบัติด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
4. แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มีพื้นฐานการวิจัยและประสบการณ์ปฏิบัติจากนักวิชาระดับนานาชาติและในประเทศ
5. เวทีสำหรับนำเสนอและแบ่งปันการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนในระดับอุดมศึกษา